ACTIE: gebruik de code "thuiswerken" voor 2,5% korting!! (uitgezonderd bundel/actie producten, zit-sta tafels en bureaustoelen, vraag hiervoor een offerte aan)

 

Algemene Voorwaarden

ADRES

Easy Ergonomics B.V.
Fruitgaard 74
5406DN Uden

ALGEMEEN

 1. Easy Ergonomics gevestigd te Uden zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met Easy Ergonomics. De klant of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer.
 2. Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten.
 3. Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten.
 4. Af te leveren goederen, projecten en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten.
 5. Easy Ergonomics houdt zich bezig met opdrachten, leveringen en dienstverlening op het gebied van ergonomische wekplekinrichting.


TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen Easy Ergonomics en afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van Easy Ergonomics.
 2. Easy Ergonomics kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met Easy Ergonomics worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
 4. Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor Easy Ergonomics gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
 5. Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Easy Ergonomics, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Easy Ergonomics boven die van de afnemer.
 6. Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 december 2008.


OPDRACHTEN

 1. Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht.
 2. Easy Ergonomics biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht.
 3. Easy Ergonomics kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 4. Easy Ergonomics is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.


OFFERTES

 1. Offertes zijn voor afnemer altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de afnemer. Met het overleggen van een offerte is er nog geen sprake van een bindende koopovereenkomst.
 2. Easy Ergonomics bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren.
 3. Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.
 4. Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.
 5. De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is.
 6. Easy Ergonomics kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren en heeft hiertoe geen verplichting tegenover afnemer.


OVEREENKOMSTEN

 1. Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst.
 2. Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.
 3. Opdrachten die door Easy Ergonomics in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.
 4. Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend.
 5. Aanvullingen op overkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als Easy Ergonomics deze schriftelijk heeft bevestigd.


FACTUREN

 1. Facturen worden overhandigd bij levering of toegezonden.
 2. De factuurdatum en niet de leveringsdatum is de afgiftedatum.
 3. Facturen zijn het garantiebewijs.


AANBIEDINGEN

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte.


PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn in Euro en, indien niet anders vermeld, exclusief verzendkosten, exclusief omzetbelasting (BTW).
 2. Prijzen worden bepaald op de gebruikelijke manier van Easy Ergonomics.
 3. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, levertijden, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is Easy Ergonomics gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor Easy Ergonomics al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De afnemer heeft bij een wijziging te wijten aan Easy Ergonomics het recht tot ontbinding van de overeenkomst van de verkoop van het desbetreffende product of dienst.
 4. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Easy Ergonomics op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
 5. Vracht- of verzendkosten en retourbehandelingskosten kunnen apart in rekening worden gebracht.
 6. Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer.
 7. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.


BETALING

 1. Easy Ergonomics kan een aanbetaling vragen. Deze wordt bij overeenkomsten en op offertes en facturen vermeld. Op de aanbetaling kan door de afnemer geen rente worden geheven.
 2. Pas als de aanbetaling door Easy Ergonomics is ontvangen, wordt begonnen met de uitvoering van de opdracht.
 3. Alle facturen zullen door afnemer worden betaald binnen 14 dagen na datum van uitgifte. Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt afnemer van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
 4. Betaling dient te geschieden via overboeking naar een door Easy Ergonomics aangewezen bankrekening.
 5. Producten blijven bezit van Easy Ergonomics totdat afnemer aan alle betalingsverplichtigen heeft voldaan.
 6. Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 200,-.
 7. Niet tijdige betaling geeft Easy Ergonomics het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
 8. Easy Ergonomics is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door Easy Ergonomics te bepalen wijze.
 9. Indien Easy Ergonomics, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.
 10. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
 11. Easy Ergonomics staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.


LEVERINGSTERMIJN

 1. Op producten en diensten van Easy Ergonomics gelden afgesproken leveringstermijnen.
 2. Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor Easy Ergonomics.
 3. Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat Easy Ergonomics op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden van de overeenkomst.
 4. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet behaald kan worden stelt Easy Ergonomics de afnemer hiervan op de hoogte en bied de mogelijkheid tot aanpassing van de levertijd dan wel ontbinding van de overeenkomst.
 5. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding van een nog te leveren bestelling binnen 30 dagen teruggestort worden.


RECLAMES

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit magazijn. Alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, gaan over op het moment dat deze juridisch en/of feitelijk door de afnemer wordt ontvangen en daarmee in de macht van de klant of een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
 2. Afnemer is verplicht om de door Easy Ergonomics geleverde producten voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren.
 3. Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na levering van de zaken, schriftelijk aan Easy Ergonomics worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de klachten.
 4. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend.
 5. Indien een reclame door Easy Ergonomics gegrond wordt bevonden, heeft Easy Ergonomics het recht de volgende keuze te maken:
  A. De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
  B. Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met dezelfde specificaties waarbij de vervangen producten aan Easy Ergonomics worden afgegeven.
  C. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
  D. Het indienen van reclames geeft afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten. Bij reclames worden de producten voor rekening en risico van de afnemer naar Easy Ergonomics teruggezonden.


RETOUR

 1. Wettelijk gezien heeft u als consument (particulier) recht op een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten. Binnen deze periode kunt u zonder opgaaf van reden het product retour sturen. Afnemer dient wel Easy Ergonomics voor retourzending op de hoogte te stellen van de retourzending. Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij;
  A. Producten tot stand gekomen overeenkomstig specificaties van de afnemer.
  B. Producten die door hun aard niet retour kunnen worden gestuurd. (bijv. software)
  C. Producten waarop reeds met instemming van de afnemer met een dienst is begonnen.
  D. Audio- en video-opnamen en software waarvan de zegel reeds is verbroken.
  E. Zakelijke aankopen. Wilt u als zakelijke klant retourrecht, dan kunt u gebruik maken van een Proefplaatsing.
 2. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Easy Ergonomics van de door afnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door Easy Ergonomics zijn gecrediteerd.
 3. Bij retourzending worden de producten voor rekening en risico van de afnemer teruggezonden. De kosten voor retourzending liggen tussen circa 6,75 euro en 15 euro afhankelijk van de afmeting en gewicht van het pakket (Tarieven PostNL)
 4. Producten mogen uit de verpakking worden gehaald, maar dienen ongebruikt, als nieuw, in een onbeschadigde verpakking (gelijk aan de originele verpakking) en compleet met alle toebehoren te worden geretourneerd.
 5. In principe zal het oorspronkelijke bedrag van de factuur gecrediteerd worden, tenzij het product niet aan de voorwaarden van retournering voldoet.
 6. Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet meer verkoopbaar is.
 7. Terugbetalingen vinden plaats binnen 14 dagen na herroeping van uw aankoop, mits voldaan aan de retourvoorwaarden.


GARANTIE

 1. Easy Ergonomics staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.
 2. Op alle producten en diensten wordt minimaal een jaar garantie verleend.Voor consumenten geldt een garantie termijn van 2 jaar.
 3. Zakelijke aankopen: De garantie met betrekking tot de door Easy Ergonomics geleverde producten beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.
 4. Afnemer heeft jegens Easy Ergonomics enkel recht op garantie indien en voor zover aan Easy Ergonomics nog garantie wordt verstrekt door de toeleverancier van Easy Ergonomics of de fabrikant.
 5. De garantie via Easy Ergonomics wordt tenzij anders overeengekomen voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld.
 6. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.
 7. Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Easy Ergonomics in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van Easy Ergonomics.
 8. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van Easy Ergonomics wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
 9. Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij Easy Ergonomics.
 10. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Easy Ergonomics in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.
 11. Easy Ergonomics behoudt zich het recht voor om reparatie, onderhoud en andere services uit te laten voeren door derde partijen.
 12. Indien een product binnen de garantie niet gerepareerd dan wel vervangen kan worden heeft Easy Ergonomics het recht om een gelijkwaardig product te leveren.


ONTBINDING

 1. Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens Easy Ergonomics niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Easy Ergonomics te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 2. Easy Ergonomics is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
 3. Annulering van opdrachten kan alleen na schriftelijke bevestiging van Easy Ergonomics.
 4. Elk der partijen heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.


AANSPRAKELIJKHEID

 1. Easy Ergonomics is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten.
 2. Easy Ergonomics is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval;         
  A. er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is.
  B. er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door afnemer of wanneer afnemer zonder toestemming van Easy Ergonomics wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
  C. er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is.
  D. er sprake is van overmacht.
  E. er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van derden.
  F. er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  G. er sprake is van het verliezen van gegevens op datadragers of data-overdragers. 
 3. De aansprakelijkheid van Easy Ergonomics uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.
 4. Mocht Easy Ergonomics ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal Easy Ergonomics slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering van Easy Ergonomics dekt.
 5. Mocht de verzekering niet dekken, dan is Easy Ergonomics geheel niet aansprakelijk.
 6. De afnemer zal Easy Ergonomics vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens Easy Ergonomics
 7. Easy Ergonomics is wel aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld van Easy Ergonomics. Dan komen artikel 1 en 2 te vervallen.

 

OVERMACHT

 1. Geen van de betrokken partijen is verplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er sprake is van overmacht.
 2. Als er gedurende een aangesloten periode van langer dan 1 maand sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Er is sprake van overmacht als Easy Ergonomics zich niet kan houden aan overeenkomsten of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van Easy Ergonomics.
 4. Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor Easy Ergonomics als;   
  A. leveranciers van Easy Ergonomics overeenkomsten met Easy Ergonomics niet nakomen.
  B. leveranciers van Easy Ergonomics niet tijdig leveren.
  C. vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor Easy Ergonomics gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen.
 5. Bij overmacht volgens 4a en 4b zal in eerste instantie in overleg met afnemer naar een oplossing gezocht worden. Als afnemer en Easy Ergonomics het niet eens kunnen worden, is Easy Ergonomics gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.


EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle producten blijven eigendom van Easy Ergonomics, totdat afnemer en Easy Ergonomics volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat afnemer volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan Easy Ergonomics en dat Easy Ergonomics alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij afnemer.
 2. Het is afnemer niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan. Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden.
 3. Easy Ergonomics behoudt zich het recht producten terug te nemen als afnemer nog niet aan de overeenkomst heeft voldaan. Afnemer moet hieraan mee werken. Als afnemer niet mee werkt, is afnemer per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan Easy Ergonomics.
 4. De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 5. Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van afnemer, maar Easy Ergonomics behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als afnemer niet aan de overeenkomst heeft voldaan.


SOFTWARE

 1. Indien een leverancier van Easy Ergonomics het recht tot het gebruik van software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie-overeenkomsten zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 2. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van software onder de OEM licentie is voor de eindgebruiker. Easy Ergonomics is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van deze software.
 3. Easy Ergonomics is niet aansprakelijk voor in software voorkomende gebreken.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Easy Ergonomics of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 2. Afnemer is op de hoogte van het feit dat beschikbaar gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, vertrouwelijke geheime bedrijfsinformatie bevatten en afnemer verbindt zich dan ook deze niet bekend te maken aan derden of te laten gebruiken door derden.
 3. De afnemer is gehouden de in lid 1 en 2 genoemde gegevens op eerste verzoek aan Easy Ergonomics te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Easy Ergonomics van € 500 per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.
 4. Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.
 5. Easy Ergonomics verklaart dat naar beste weten haar producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Easy Ergonomics zonodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 6. Easy Ergonomics is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten door afnemer en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van haar producten.
 7. Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Easy Ergonomics van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en afnemer zal Easy Ergonomics vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.


TOEPASSELIJK RECHT

 1. Overeenkomsten tussen Easy Ergonomics en afnemer vallen uitsluitend onder het Nederlands recht.
 2. Easy Ergonomics bepaald de plaats waar een geschil tussen Easy Ergonomics en afnemer wordt voorgelegd aan een bevoegde rechter met uitzondering van geschillen, die vallen onder het kantonrecht.